تبلیغات
روان شناسی - خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس

خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس

 

نوشته شده توسط:عقل و جهل

خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس

یادگیری از طریق همیاری (Cooperative Learning)

یادگیری همكارانه(گروه بندی دانش آموزان)

انسان دوست  دارد درجمع شركت كند  و مورد  پذیرش دیگران  قرار گیرد . كودكانی كه مورد پذیرش  قرار نگیرند  با  استفاده ازمكانیسم های دفاعی متعددی  احساس نامطلوب  خود را  بروز می دهند . طرد شدن و مورد  قبول  دیگران قرار نگرفتن نه تنها كودكان بلكه بزرگسالان رانیز ناراحت ونگران می سازد .

پژوهش  نشان  می دهد كه  با  ترتیب  دادن همكاری محصلان به شكل دو نفری یادرگروه های كوچك به هنگام كاركردن روی فعالیت ها یا  تكالیف ، غالباً نتایج بسیارمثبتی به دست می آید . یادگیری  همكارانه ، مزایای عاطفی و اجتماعی ، مانند  علاقه ی فزونتربه  موضوع درس و ارزشگذاری  بیشتر بدان راترویج می كند ونگرش های مثبت و تعاملات اجتماعی در بین آنان راكه ازنظرجنسیت،نژاد،قومیت،سطوح موفقیت وسایرخصوصیات متفاوت هستند ، افزایش می دهد.یادگیری همكارانه ضمناً   با در گیركردن محصلان دربحث وگفتگو  ظرفیتی برای تحصیل امتیازات شخصی و فرا شناختی به وجود می آوردكه مستلزم آن است تاپردازش اطلاعات مرتبط باتكالیف وراهبرد های حل مسئله راوضوح ببخشند.محصلان وقتی كه دربعضی اشكال یادگیری همكارانه ،  به عنوان  جایگزین تكمیل انفرادی تكالیف محوله،درگیرمی شوند،به احتما ل قوی نتایج بهتری بروز می دهند .

ویژگی رویكرد های سنتی  به  تدریس عبارتست ازدروسی برای كل كلاس كه دنباله اش ،صرف وقت برای كاردرجا و نشستنی  است . در طول  این  مدت  ، دانش آموز به  تنهایی روی  تكالیف  تعیین  شده  كار می كند . رویكرد های یادگیری همكارانه  دروس كل كلاس را محفوظ نگه  می دارد ،  ولی  جای  یك بخش از وقت كارانفرادی نشستنی رابه فرصت هایی می دهد كه محصلان  دو  به  دو  یا در گروه های كوچك ، در تمرین ها و فعالیت های كاربردی  به كار بپردازند . یادگیری همكارانه می توانددرفعا لیت هایی به كاررود  كه  دامنه ی  آنها ازتمرین ومشق تایادگیری داده ها ومفاهیم ، و بحث و حل مسئله  وسعت دارد . شاید بالاترین ارزش یادگیری همكارانه این  باشد كه  راهی است برای  متعهدكردن  محصلان به یاد- گیری سودمندوجدی كه باوظایف و تكالیف اصیل در یك محیط اجتماعی همراه است .

محصلان در حالت دو به دو یادرگروه های كوچك ، شانس بیشتری  برای  حرف زدن  دارند  تا در فعالیت هایی كه به كل كلاس مربوط می شوند .ضمناً احتما ل بیشتری هست كه محصلان  كمرو  و خجالتی خود را  در بیان آراء  و نظریات در این محیط های خود مانی تر ، راحت تر احساس  كنند . برخی از شكل های  یادگیری  همكارانه   ایجاب  می كنند كه  شاگردان  یكدیگر را در دستیابی فردی به اهداف یادگیری یاری  دهند و برای مثال این مهم را بابحث در باره ی نحوه ی پاسخ گویی به تكالیف محوله ، وارسی تكا لیف  انجام  شده ، یا ارائه پس خور یا كمك مربی  به  انجام  رسانند  . سایر  اَشكا ل  یادگیری همكارانه  مستلزم  آنند كه شاگردان بایكدیگر برای  محقق  كردن  یك  هدف گروهی ، با روی گذاشتن  توان ها و امكا نات  خود و سهیم  شدن  در كار همكاری كنند .

الگو های یادگیری  همكارانه كه  مستلزم كاركردن  شاگردان  با یكدیگر برای  تولید یك  محصول گروهی هستند غالباً این ویژگی را دارندكه نوعی تقسیم كاردربین افرادمشاركت كننده درگروه را عملی می كنند .

روش های یادگیری همكارانه بنابربیشترین احتمال ، باعث تقویت نتایج  یادگیری  می شوند، البته  به  شرط آن كه اهداف جمعی را بامسئولیت فردی درهم آمیزند.این بدان معنی است كه هرعضوگروه به سهم خوددرقبال تحقق اهداف یادگیری ، جوابگو  و مسئول  باشد . محصلان می دانند كه از هر عضو گروه ممكن است خواسته شود كه به هر یك از پرسش های گروه پاسخ دهد ، یا ممكن است  از فرد فرد آنها درموردآنچه یاد می گیرند امتحان شود .فعالیت هایی كه دراَشكال و شیوه های یادگیری همكارانه مورد استفاده قرارمی گیرندبایدباخوداین شیوه ها تناسب داشته باشند. بعضی فعالیت ها درطبیعی ترین شكل خود به وسیله ی  افراد  و به  تنهایی  انجام می شوند . فعالیت های دیگری  هستند كه شاگردان دوبه دو روی آنها كار می كنندوبالاخره باز هم فعالیت های  دیگری  وجود دارند  كه  به وسیله ی گروه های  كوچك سه تا شش نفری محصلان به انجام می رسند .در  زمان هایی كه محصلان دارند دو به دو و یا درگروه های كوچك كارمی كنندوظیفه ی  معلم این است كه بچرخدو بر پیشرفت  كارها نظارت كند ، اطمینان یابد گروه ها دارند كارخود را به شكل ثمربخشی انجام می دهند وهر  گونه كمك لازم را در اختیارشاگردان قراردهد .

در گروه چون قدرت و زور و اجباری در كار نیست،راه عملی توسط افراد انتخاب می شود .یكی ازمحاسن گروه آن  است كه اعضاء  گروه  می توانند  انتظارات ، امیدها ترس هایشان  را مبادله كنند و در ضمن تلاش و فعالیت  متوجه  می شوند كه   دیگران هم  مانند او مشكلاتی دارند ، اگراعضای گروه به هم اعتماد كنند و همدیگر راقبول بنمایند یادگیری از طریق بحث وتجزیه وتحلیل انجام خواهد گرفت .

پژوهشگران اظهار داشته اند كه یادگیری یك فرایند اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله ی تولید دانش و اطلاعات حیاتی است. در سال های اخیر بسیاری از معلمان فواید و اثرگذاری های راهبردهای یادگیری را از طریق همیاری دریافته اند. یادگیری از طریق همیاری یك قالب یا چهارچوب آموزشی است كه در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شكل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.

هدف: هدف نهایی از كاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. در واقع با وجود تفاوت های موجود در روش اجرای الگو، پنج عنصر در استفاده از الگوی یادگیری از طریق همیاری بسیار اساسی به نظر می آید:

همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تكرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد كه یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون كارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم كار موفق شوند. بنابراین، مشاهده می شود كه دانش آموز در گروه های یادگیری از طریق همیاری باید بیش از یادگیری در قالب الگوهای دیگر به فعالیت بپردازند.

امروزه، متخصصان آموزش و پرورش الگوهای گوناگونی را برای همیاری به كار می برند ولی مراحل اساسی اجرای الگو به صورت

مراحل اجرای الگو

1- ابتدا گروه ها شكل می گیرند. گروه های ناهمگن كه دارای اطلاعات و توانایی های مختلف، گوناگون و متنوع هستند، مؤثرتر خواهند بود. در یادگیری از طریق همیاری، تفاوت افراد گروه باعث كارآمدشدن یادگیری می شود. توجه داشته باشید كه یكی از هدف های یادگیری از طریق همیاری این است كه دانش آموزان یادبگیرند با هر كسی كار كنند.

(اگر هدف تسلط در مهارت های خاصی باشد، می توان از گروه همگن استفاده كرد) پس از تشكیل گروه ها معلم به كمك دانش آموزان قوانینی را تدوین می كنند كه بهتر است تعداد آنها محدود باشد (حدود 3 تا 5 قانون)

كلاس باید در مورد این قوانین توافق كند. این قوانین را می توان در تابلوی كلاس نصب كرد.

نمونه های این قوانین عبارتند از:

- گروه های مختلف نمی توانند با همدیگر صحبت كنند.

- همه عضوی از گروهند و در كارها همه باید شركت كنند و سهیم شوند.

- اول سؤالات خود را از اعضای گروهتان بپرسید بعد از معلم سؤال كنید.

2- در این مرحله معلم حدود 15 دقیقه درباره ی هدف های مهم درس، انتظاراتی كه از دانش آموزان در پایان جلسه وجود دارد و مطالب اصلی درس كه نیاز به توضیح دارد صحبت می كند (اهداف را بهتر است به طور غیرمستقیم مثلا˝ از طریق پرسش، فعالیت و یا حتی عكس مطرح نمود)

3- در مرحله ی سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود كه در یك زمان مشخص روی مطالب و یا فعالیت هایی كه در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های خود تمرین و كار كنند. تنظیم و كنترل وقت در این مرحله لازم است و معلم با حضور در گروه های مختلف ضمن ارزشیابی غیر محسوس از كار گروه ها در صورت ضرورت راهنمایی های لازم را انجام می دهد.

4- در این مرحله نتایج كار گروه ها به نمایش گذاشته خواهد شد. برای نمایش كار گروه ها روش های مختلفی وجود دارد مثلا" می توان از مدیر هر گروه خواست تا در یك زمان مشخص و كوتاه نتایج كار گروه خود را ارائه دهد و سپس معلم یا سایر گروه ها می توانند پرسش هایی از وی یا سایر اعضای گروهش داشته باشند. روش دیگر این است كه هر گروه نتایج كار خود را روی یك برگه یا مقوا به صورت نوشته، نمودار یا نقاشی به تصویر درآورده و این برگه ها روی تابلو یا دیوار كلاس نصب شده و در معرض دید و نقادی سایر گروه ها قرار گیرد

5- در آخرین مرحله كه مرحله ی ارزشیابی است معلم كار گروه ها را مورد ارزشیابی قرار می دهد. در این مرحله معلم می تواند از چك لیست هایی كه در اختیار دارد استفاده كند و اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی را مورد نظر قرار دهد. همچنین برای ارزشیابی می توان از گروه ها كمك گرفت و با كمك گروه ها معیارهایی برای ارزشیابی تدوین نمود و براساس این معیارها حتی خود گروه ها می توانند به ارزشیابی از كار خود (خودارزشیابی) بپردازند.

ساخت گراییFoot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 10:50 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the website is very good.
Benjamin
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:23 ب.ظ
Keep on working, great job!
What is the Ilizarov method?
شنبه 7 مرداد 1396 07:40 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about How did the Achilles tendon get
it's name?.
Eugenia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:25 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It is the little changes that make the largest changes.

Thanks a lot for sharing!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:37 ب.ظ
Very good info. Lucky me I discovered your website by accident (stumbleupon).
I have bookmarked it for later!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:23 ب.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post's
to be just what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content in your case?

I wouldn't mind writing a post or elaborating
on a lot of the subjects you write regarding here.
Again, awesome site!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:51 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this web site daily, this web page is
in fact pleasant and the visitors are genuinely sharing pleasant thoughts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


مبانی نظری تدریس یکشنبه 2 اسفند 1388
آموزش به وسیله کامپیوتر جمعه 2 بهمن 1388
روش تدریس پنجشنبه 17 دی 1388
انتخاب مواد و منابع آموزشی شنبه 12 دی 1388
دیدگاههای مختلف تدریس چهارشنبه 2 دی 1388
پیش آزمون جمعه 27 آذر 1388
روش تدریس پنجشنبه 12 آذر 1388
الگوی تدریس 5E(بر اساس ساخت گرایی) شنبه 7 آذر 1388
آموزش برنامه ای programmed instruction: دوشنبه 2 آذر 1388
نگاهی به فرایند تدریس چهارشنبه 27 آبان 1388
محاسن و محدودیتهای روش سخنرانی یکشنبه 17 آبان 1388
مقایسه روش های تدریس یکشنبه 17 آبان 1388
انواع روشهای تدریس پنجشنبه 7 آبان 1388
روشهای آموزش انفرادی شنبه 2 آبان 1388
انواع روشهای تدریس شنبه 2 آبان 1388
مراحل اجرای روش بحث گروهی دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس چهارشنبه 22 مهر 1388
انواع روشهای تدریس جمعه 17 مهر 1388
محاسن و محدودیتهای روش نمایشی یکشنبه 12 مهر 1388
تعریف روشهای تدریس یکشنبه 5 مهر 1388
مهر ورزی در اسلام پنجشنبه 2 مهر 1388
آیا كودك سالاری مهرورزی است؟ سه شنبه 31 شهریور 1388
مهر و محبت در خانواده و تاثیر آن بر فرزندان پنجشنبه 26 شهریور 1388
خانواده /مدرسه /جامعه شنبه 21 شهریور 1388
محبت و مهر ورزی بین زن و شوهر یکشنبه 15 شهریور 1388
مهرورزی به مردم پنجشنبه 12 شهریور 1388
‎محبت یکشنبه 8 شهریور 1388
مهر ورزی در اسلام شنبه 7 شهریور 1388
خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس دوشنبه 2 شهریور 1388
لیست آخرین پستها