پیش آزمون

 

نوشته شده توسط:عقل و جهل

پیش آزمون

آیا هر یك از دانش آموزان  برای درك   مطالب  و كسب  مهارت های  جدید ، اطلاعات و  توانایی لازم  را قبلا ً به  دست آورده اند ؟

آیا عده ای  از دانش آموزان قبلاً بعضی از هدف های آموزشی درس جدید را آموخته اند ؟

آزمونی كه پیش ازشروع به آموزش انجام می گیرد.كارشناسان معتقدند پیش آزمون هایك راه كاراساسی  و بنیادی برای محك زدن سطح پتانسیل علمی متعلم است . در واقع با این گونه  ارزشیابی ها ، می توان  قدرت علمی وسطح دانش نظری دانش آموزان راسنجیدومطالب بعدی رامنطبق برهمین معیارهاوبادرنظرداشتن توانایی علمی اوو البته به فراخور داشته-  های قبلی دانش آموز به او ارائه نمود .

بر اساس  روش  سنتی  كافی  است  كتاب های  درسی  دوره های  قبل را مورد بررسی قرار دهیم و ادعا كنیم كه دانش آموزان اطلاعات و زمینه ی كافی برای درس جدید را قبلاً كسب كرده اند . ولی آیا می توان به چنین  قضاوتی اطمینان و اكتفا كرد؟ یعنی می توان گفت كه همه ی دانش آموزان  معلومات و توانایی لازم برای درك مفاهیم جدید را دارند  و هیچ كدام نیازی به جبران وتكمیل معلومات ورودی خود ندارند ؟ اندكی تأمل و احتیاط در باره ی چنین  قضاوتی ایجاب می- كندكه معلم خود شخصاً جواب سؤال راپید كند . برای  این كارمعلم بایدپیش ازشروع درس جدید پیش آزمونی انجام دهد یعنی معلومات ورودی  دانش آموزان را  بسنجد تا  بتواند پیش نیازهای آنان را مشخص كند بنا بر این یكی از نتایج  انجام دادن پیش آزمون تشخیص و اطلاع  از میزان  رفتار  ورودی دانش آموزان است كه بر این اساس معلم می تواند :

الف – كمبودها ونارسایی های آموزشی رااز طریق آموزش های تكمیلی (ترمیمی ) و رهنمودهای لازم جبران كند .

ب – هدف هاو فعالیت های جدیدآموزشی رامتناسب بامیزان توانایی های دانش آموزان اصلاح وتنظیم كند .

ج – نقطه ی درس جدید را طوری انتخاب كند كه همه ی دانش آموزان از آن بهره مند شوند .

نكته ی بسیار مهم و  قابل توجه در انجام  دادن پیش آزمون  این است كه  دانش آموزان  همواره مقصود  از پیش آزمون را بفهمد تا با رغبت وعلاقه در آن شركت كنند زیراچنانچه  دانش آموزان از هدف واقعی پیش آزمون ها آگاه نباشند احتمال می رود این عمل جنبه ی امتحان به  خود  بگیرد  و سبب نگرانی و خستگی روحی آنان شود .

فایده ی دیگر پیش آزمون این است كه معلم می تواندبرمبنای كمبودها ی آموزشی دانش آموزان  نوع و درجه ی فعالیت گروه دانش آموزان  و یا  فرد فرد آنان  را  مشخص كند .

پیش آزمون  به مدیران و معلمان این امكان را می دهد تاپس ازگذشت  زمانی  از سال  تحصیلی و با انجام  ارزشیابی های مستمر،درعملكرد خود بنگرندوبدانندكه آیا شیوه ی تدریس وآموزش آنان مفیدبوده یاخیر؟با اعمال این روش همان طور كه اشاره شد معلمان قبل از تدریس، ازمیزان معلومات ونقاط قوت وضعف دانش آموزان خودآگاهی یافته ، الگوی تدریس خود را  بر اساس همان  اطلاعات  مدون می سازند . البته این عمل زمانی قابل اعتنا می باشد كه متولیان امتحانات به طور دقیق ،برشیوه ی اجرای  سازمان یافته و سلامتی كامل آن ، نظارت دقیق و اطمینان صددرصد  داشته باشند تابه هر ترتیب ، بتوان در تجزیه و تحلیل آماری ، نتایج استخراج شده را معتبر دانست و مورد استناد قرار داد . ازسوی دیگر، ازآنجا كه در مباحث اصول ، روش ها  و فنون تدریس وشیوه های  نوین  ارزشیابی بر این نوع  آزمون ها  تأكید  فراوان  شده است و این مهم مبین آن است كه  این   ارزشیابی ، به طورقطع  و  البته در دراز مدت در ارتقای كیفیت آموزشی تأثیر مطلوبی خواهد نهاد  و به ویژه درشرایط فعلی كه دستگاه آموزش و  پرورش با  موج  فزاینده ی  افت تحصیلی روبروست  اهمیت  این گونه آزمون ها  صد چندان می شود وامید به بهبود كیفی تحصیلات آینده ، ما را ترغیب می سازدتا به مهم ترین بخش درفرآیند  یادگیری  یعنی ارزشیابی و تجزیه وتحلیل اهتمام ورزیم .

نتیجه این كه اگرپیش آزمون هابه شكل اصولی وسازنده ومنطبق بامعیارهای رایج درعرصه ی تعلیم وتربیت برگزار شوددر  دراز مدت نتایجی بس مفیدخواهد داشت كه چشم پوشی از این عواقب خوب وثمربخش ، به هیچ روی قابل اغماض نیست .

تدریس یک موضوع چندوجهی است . ازیک طرف بانحوه ی تفکرونیازهاوعلایق دانش آموزان مرتبط استوازطرف دیگربایدبه گونه ای باشدکه زمینه های رشدجنبه های مختلف هوش رافراهم آورد. ازطرف دیگر، بایدبایافته های روانشاختی تدریس- تفاوت های فردی نحوه ی تعامل وارتباط بادانش آموزان و... – هماهنگ باشد. هم چنین بایدبانظریات یاددهی- یادگیری ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر، درفرایند تدریس بایدجلوه هایی ازنظریات یادگیری نوین(فراشناخت وساختارگرایی) حضورداشته باشد . همه ی این موارد جزء ابعادتدریس است اماتمام واقعیت نیست .

واقعیت این است که تدریس یک مقوله فرهنگی است وباجلوه های مختلف فرهنگ – باورها، ارزش ها، اعتقادات، آداب ورسوم

هنجارهاواحساسات ، هیجانات، علایق، نگرش و .... – درارتباط است.

فرهنگ معلم ، دانش آموز، خانواده هاوجامعه دراین فرایندنقش دارند . به عبارت دیگر،باورهاوانگیزه های معلم ودانش آموزکه حاصل جهان بینی وایدئولوژی مکتبی وارزش های ملی وفرهنگی خانواده هاوجامعه است، تأثیرشگرفی برفعالیت های تدریس می گذارد. نتایج پژوهش های انجام شده درتحلیل علل ضعف دانش آموزان درطرح  تیمز نیز حاکی ازاین واقعیت است که آموزش وتدریس اساساً یک مقوله ی فرهنگی است (آرانی ومقدم 1384،2)

درسال های اخیر، برنامه ریزان درسی سعی کرده اندباعنایت به یافته های پژوهشی، فرایندبرنامه ی درسی راازرویکردانتقالی ونتیجه محوربه رویکردحل مسأله اکتشافی وفرایندمحورتغییردهند.امادرعمل ، چندان اثربخش نبوده است .

علت چیست ؟

رویکردانتقالی ونتیجه محوردرنگرش معلمان وخانواده های ایرانی به صورت فرهنگ درآمده است .بابخشنامه وتشکیل چند دوره ی آموزشی وتغییرمحتوای کتاب های درسی و ... حاصل نشده است .بنابراین می توان اذعان داشت که تغییررویکرد انتقالی ونتیجه محوربه رویکرداکتشافی وفرایندمحور، نیازمندتغییرفرهنگ آموزش درایران است واین مطلب نیازمندفرهنگ سازی ازسوی همه ی رسانه ها ونهادهای ذیربط است . زیراعوامل فرهنگی بسیارپایدارندوبه آسانی تغییرنمی یابند .pubg mobile hack download
پنجشنبه 17 بهمن 1398 07:21 ق.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too.

This kind of clever work and exposure! Keep up the
very good works guys I've you guys to my blogroll.
Logo Maker
سه شنبه 15 بهمن 1398 01:43 ب.ظ
amazing article i like it
Bus Palermo aeroporto Trapani porto
چهارشنبه 11 دی 1398 05:22 ب.ظ
wonderful web site
Palermo San Vito lo Capo
چهارشنبه 11 دی 1398 05:21 ب.ظ
it is a really very nice blog
mobile legends 5v5 moba hack tool apk
یکشنبه 1 دی 1398 12:22 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on mobile legends hack
by lucky patcher. Regards
נערות ליווי
دوشنبه 25 آذر 1398 03:41 ق.ظ
The best man is usually the grooms most reliable and faithful good friend
or relative. The best man is often the grooms most trustworthy and faithful buddy or relative.
The ushers stands out as the grooms brothers, cousin, or best mates, or brothers and close
kinfolk of the bride. Responsibilities of one of the
best Man Before the wedding, he - pays for his personal attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - is just not a part of the processional but
enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the wedding license.

At the reception, he - does not stand in the receiving
line unless he can also be the father of the groom.

After the reception, he - promptly returns both his
and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
Escort girls UK
چهارشنبه 13 آذر 1398 05:37 ق.ظ
The best man is usually the grooms most trustworthy and faithful good friend
or relative. The very best man is often the grooms most reliable and faithful pal or relative.

The ushers could be the grooms brothers, cousin, or greatest buddies, or brothers and
shut relations of the bride. Responsibilities of the perfect Man Before
the wedding, he - pays for his personal attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
During the ceremony, he - is just not a part of the processional
however enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as
one of the witnesses in signing the marriage license.
On the reception, he - does not stand in the receiving line until he can also be the father of the
groom. After the reception, he - promptly returns each his and
the grooms rented formal put on to the appropriate location.
צימרים בצפון
پنجشنبه 23 آبان 1398 07:04 ق.ظ
many thanks lots this amazing site is formal in addition to casual
berita bola terkini tentang persib
سه شنبه 14 آبان 1398 07:44 ب.ظ
روان شناسی - پیش آزمون http://poker-dewa.co
נערות ליווי במרכז
دوشنبه 29 مهر 1398 08:50 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses
for his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He's nice, with incredible arms
including a chest that sticks out for this sweater.

We're standing in-front of one another referring to our everyday life, what we want
money for hard times, what we're in search of on another person.
He starts saying that he has been rejected lots of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith
that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for reasons right.
But analyze, would you reject me, does one Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you currently?' he said as I am more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I like the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my calcaneus in their leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you wish in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows whatever they want. Somebody that won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid when you attempt new things,' he says. ‘I'm never afraid of trying something mroe challenging, especially in regards to making interesting things in bed ', I intimate ‘And I love females who are direct, who cut in the chase, like you just did. To get
honest, that's a huge turn on.
百度下拉框
دوشنبه 29 مهر 1398 01:34 ب.ظ
Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for providing this information.
0loft
یکشنبه 28 مهر 1398 11:33 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find during first
minutes a villa to rent by city, several different rooms lofts and villas.
Be astounded by the images and knowledge that
they have to supply you. The website is a center for you all the ads from the field,
bachelorette party? Like an associate who leaves Israel?
Regardless of the the reason you will need to rent a villa for the
next event or maybe a group recreation appropriate for any age.
The site is also the biggest market of rooms by way of the hour, which is definitely another subject,
for lovers who are looking for a luxurious
room equipped for discreet entertainment having a spouse or lover.

Regardless of the you are interested in, the 0LOFT website produces a search for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
tani internet warszawa
شنبه 6 مهر 1398 01:24 ب.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am
inspired! Extremely useful information specially the remaining part :
) I maintain such information a lot. I was seeking this certain information for a very long time.
Thank you and good luck.
beste diätpillen
جمعه 5 مهر 1398 10:22 ب.ظ
It's hard to find experienced people about this topic, however,
you seem like you know what you're talking about! Thanks
link
سه شنبه 5 شهریور 1398 01:59 ق.ظ
hello!,I love your writing so so much! proportion we be in contact extra about your article on AOL?
I require a specialist in this space to unravel my problem.
May be that's you! Having a look ahead to look you.
נערות ליווי בתל אביב
شنبه 26 مرداد 1398 02:33 ق.ظ
Quick search and obtain up to date results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort
girls? Discrete apartments? Come up with a quick search by region of Israel.
article
شنبه 12 مرداد 1398 10:44 ق.ظ
Hi there, I think your web site could possibly be having internet browser compatibility problems.

When I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful website!
sexy2call
چهارشنبه 9 مرداد 1398 08:19 ب.ظ
The ads are subject to all the binding laws of the State
of Israel.
iboysoft data recovery software
سه شنبه 8 مرداد 1398 09:11 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feedback would be greatly appreciated.
https://gynaecologischekankervragen.nl/eroxel/
یکشنبه 6 مرداد 1398 01:01 ق.ظ
Its own technique arranged Jelqing comprises manipulating
the manhood just as if you were taking advantage of that en route for proliferation bloodstream drift.

There is no physical exercise, take in any to facilitate bear
been situated proven to products certain results in getting longer otherwise gel.

In truth, ballpark aim usually leads near personal injury or maybe scraping.

This tidings spreadsheet radios show how the typical penis extent is different coming from
kingdom on the road to terrain. The space transpired measured taking part in sagging express as a consequence staffs be real taken a look at who had been delighted by
their own male organ mass in addition to failed
to give rise to worker male member extension played:

We reexamined the very best male organ enlargement product of which am situated on hand improbable in attendance.
Experience absolve to check them in a daze with opt what type is the best available for you.


Male organ sizing generally is a susceptible concern for many people staffs.
Surgery, tablets, grip machine after that insertions am there altogether fashions utilized to increase the size of
the male organ, however these organization usually are single useful in support of work-in who have given birth to a male member shock or perhaps a checkup ailment that concerns the operate on the male organ. A chaps arm or leg
comprises critical occupation as a consequence center body structure,
meaning with the purpose of extension remains complex
after that risky.
חדרים לפי שעה בראשון לציון
شنبه 5 مرداد 1398 02:56 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes
a villa for rent by city, several different
mobile slot bonuses
جمعه 4 مرداد 1398 11:09 ب.ظ
The Illinois lottery winner does much better and get
prize winnings of $250,000 minus tax bill. Reel Riot slot machines seem to provide been specially
made here "old school" people objective.
sexy2call
پنجشنبه 3 مرداد 1398 07:18 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could be well-built, with incredible arms as well as a chest that stands out on this
sweater. We're standing in front of each other talking about our everyday life, what
we would like for future years, what we're seeking on another person. He starts saying that bigger been rejected many times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me,
biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a good reason right.

But inform me, can you reject me, might you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right this moment?' he said as I am better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do it.' I reply.

‘I love how you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel within his leg, massaging it slowly. ‘What can that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone that knows what they have to want. A person that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when attemping new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when trying new things, especially on the subject of making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And I really like females who are direct, who cut in the chase, like you only did. To be
honest, that is a huge turn on.
וילות בצפון
دوشنبه 31 تیر 1398 10:35 ق.ظ
thanks a lot a great deal this site is proper plus casual
שירותי ליווי ברמת גן
دوشنبه 31 تیر 1398 12:42 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He's well developed,
with incredible arms and also a chest that stands out within this sweater.
We're standing ahead of each other referring to our lives, what we want in the future,
what we're looking for on another person. He starts saying
that they have been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for an excuse right.

But tell me, can you reject me, can you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at this time?' he explained as I buy nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I love the method that you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my calcaneus in the leg, massaging it slowly. ‘What can you want in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone who knows what we want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared when you attempt a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new stuff, especially in relation to making new things in the sack ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut from the chase, like you merely did. To be
honest, this is a huge turn on.
Darmowe Konto Firmowe
یکشنبه 23 تیر 1398 05:18 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging
and site-building people, due to it's pleasant posts
konta osobiste ranking
یکشنبه 23 تیر 1398 05:00 ب.ظ
Very descriptive blog, I liked that bit. Will there be a part 2?
דירה דיסקרטיות
پنجشنبه 20 تیر 1398 03:12 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face,
hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He is well built, with incredible arms
including a chest that stands apart for this sweater. We're standing right in front of one another discussing how we
live, what we would like in the future, what we're looking
for on another person. He starts telling me that he's been rejected lots
of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for a reason right.
But inform me, make use of reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you today?' he stated as I am much better him and kiss him.

‘The next time don't ask, do it.' I reply.

‘I prefer how you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone to know whatever they want. Somebody that won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid when you attempt new things,' he says. ‘I'm never afraid when trying something totally new, especially in terms of making new things in the bedroom ', I intimate ‘And I like women who are direct, who cut over the chase, like you recently did. To become
honest, which is a huge turn on.
וילות להשכרה באילת
پنجشنبه 20 تیر 1398 12:29 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in minutes a villa to rent by city,
a number of rooms lofts and villas. Be stunned at the images and knowledge that
they have to provide you. The website is a center for everyone
the ads from the field, bachelorette party? Spend
playtime with an associate who leaves Israel? It doesn't
matter what the key reason why you should rent a villa
for a forthcoming event or simply a gaggle recreation suited to any age.
The site is also center of rooms with the hour, which
is another subject, for lovers who are searching for an opulent room equipped
for discreet entertainment that has a spouse or lover.
No matter what you are looking at, the 0LOFT website produces a seek out you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
נערות ליווי בתל אביב
پنجشنبه 13 تیر 1398 12:21 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the latest results Get a massage
escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent
recreation. Seeking escort girls? Discrete apartments?
Generate a quick search by region of Israel.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


مبانی نظری تدریس یکشنبه 2 اسفند 1388
آموزش به وسیله کامپیوتر جمعه 2 بهمن 1388
روش تدریس پنجشنبه 17 دی 1388
انتخاب مواد و منابع آموزشی شنبه 12 دی 1388
دیدگاههای مختلف تدریس چهارشنبه 2 دی 1388
پیش آزمون جمعه 27 آذر 1388
روش تدریس پنجشنبه 12 آذر 1388
الگوی تدریس 5E(بر اساس ساخت گرایی) شنبه 7 آذر 1388
آموزش برنامه ای programmed instruction: دوشنبه 2 آذر 1388
نگاهی به فرایند تدریس چهارشنبه 27 آبان 1388
محاسن و محدودیتهای روش سخنرانی یکشنبه 17 آبان 1388
مقایسه روش های تدریس یکشنبه 17 آبان 1388
انواع روشهای تدریس پنجشنبه 7 آبان 1388
روشهای آموزش انفرادی شنبه 2 آبان 1388
انواع روشهای تدریس شنبه 2 آبان 1388
مراحل اجرای روش بحث گروهی دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس دوشنبه 27 مهر 1388
انواع روشهای تدریس چهارشنبه 22 مهر 1388
انواع روشهای تدریس جمعه 17 مهر 1388
محاسن و محدودیتهای روش نمایشی یکشنبه 12 مهر 1388
تعریف روشهای تدریس یکشنبه 5 مهر 1388
مهر ورزی در اسلام پنجشنبه 2 مهر 1388
آیا كودك سالاری مهرورزی است؟ سه شنبه 31 شهریور 1388
مهر و محبت در خانواده و تاثیر آن بر فرزندان پنجشنبه 26 شهریور 1388
خانواده /مدرسه /جامعه شنبه 21 شهریور 1388
محبت و مهر ورزی بین زن و شوهر یکشنبه 15 شهریور 1388
مهرورزی به مردم پنجشنبه 12 شهریور 1388
‎محبت یکشنبه 8 شهریور 1388
مهر ورزی در اسلام شنبه 7 شهریور 1388
خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس دوشنبه 2 شهریور 1388
لیست آخرین پستها
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو